Logo Dräger Marine & Offshore

 

 

 

 

Gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst is opgesteld door Dräger Marine & Offshore. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op onze relatie met gebruikers en anderen die interactie voeren met de FRS Certificate Portal. Wanneer de gebruiker een gebruikersaccount aanvraagt, het FRS Certificate Portal gebruikt of opent, verklaart hij deze gebruikersovereenkomst te hebben gelezen en begrepen en verklaart hij zonder voorbehoud akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden en de bepalingen die hieronder beschreven worden.

 

 

1.0 Registratie en accountbeveiliging

 

Bij het aanvragen van een gebruikersaccount gaan wij ervan uit dat:

 

1. De gebruiker de juiste gegevens verstrekt ten aanzien van zijn persoon en de organisatie waarvoor hij werkzaam is.

2. Hij gerechtigd en/of gemachtigd is een gebruikersaccount aan te vragen voor de organisatie waarvoor hij werkzaam is en/of wiens
belangen hij behartigd.

3. Dräger Marine & Offshore zich ten aller tijde het recht heeft de aanvraag van een gebruikersaccount te toetsen bij de haar bekende contactpersonen
binnen de betreffende organisatie.

4. Indien blijkt dat de verstrekte gegevens niet juist zijn en/of de aanvrager hiertoe niet gerechtigd en/of gemachtigd is kan Dräger Marine & Offshore de
betreffende aanvraag weigeren en/of de gebruikersaccount te deactiveren.

5. Wachtwoorden en accountgegevens zijn persoonlijk en wij gaan ervan uit dat die niet met anderen gedeeld en/of aan andere
overgedragen worden.

6. Indien misbruik van persoonlijke gegevens geconstateerd wordt zal de gebruiker Dräger Marine & Offshore hier onmiddellijk van op de hoogte brengen
zodat hiertegen maatregelen getroffen kunnen worden.

 

 

2.0 Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

 

2.1 Ten aanzien van de beschikbare informatie
Dräger Marine & Offshore en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik
van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het
systeem werd gevonden of uitgewisseld.
Dräger Marine & Offshore handhaaft deze website om vrije toegang tot FRS certificaten te vergemakkelijken. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Dräger Marine & Offshore kan evenwel geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte informatie aanvaarden. Deze informatie is:

 

1. Niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

2. Soms gekoppeld aan de informatie van externe leveranciers waarover Dräger Marine & Offshore geen zeggenschap heeft en waarvoor SCC geen
verantwoordelijkheid draagt.

 

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Dräger Marine & Offshore, of tegen om het even welke andere persoon, die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Dräger Marine & Offshore dat of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

 

2.2 Ten aanzien van eventuele virussen
Ondanks dat Dräger Marine & Offshore alle gangbare maatregelen hiertoe inzet kunnen wij niet waarborgen dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt derhalve geheel op eigen risico gebruikt.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico’s in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Dräger Marine & Offshore of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.


2.3 Ten aanzien van de ononderbroken beschikbaarheid van informatie
Dräger Marine & Offshore streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site
kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen
onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Dräger Marine & Offshore aanvaardt dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites
mochten voordoen.


2.4 Ten aanzien van het in stand houden van de software
Dräger Marine & Offshore streeft ernaar een constante factor te zijn in de relatie met onze klanten. Daarom streven wij er naar het FRS Certificate Portal beschikbaar en up-to-date te houden na invoering zolang dit technisch en commercieel verantwoord en mogelijk is. Dit  wil niet zeggen dat Dräger Marine & Offshore in enige vorm aansprakelijk gesteld kan worden indien zij, om welke reden dan ook,  zou besluiten het aanbieden van informatie via dit systeem te stoppen. Wel zal Dräger Marine & Offshore een overgangsperiode van ten minste zes maanden hanteren voor zij overgaat tot stopzetting.

 

 

3.0 Persoonlijke gegevens en privacy

 

3.1 Privacy
Dräger Marine & Offshore respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat wij uw
gegevens overeenkomstig deze privacy verklaring gebruiken. Primair is dat alle gegevens die Dräger Marine & Offshore van gebruikers krijgt nooit aan derden
beschikbaar gesteld en/of doorverkocht zullen worden. De beschikbare e-mail adressen worden alleen gebruikt voor het verstrekken van
informatie in relatie tot de site aan die personen die zich aangemeld hebben als gebruiker.

 

3.2 Cookies
Dräger Marine & Offshore maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar uw browser wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dräger Marine & Offshore maakt gebruik van cookies voor het uitvoeren van verschillende functies op onze site.
U kunt kiezen of u wilt dat uw browser alle cookies accepteert, selectief cookies accepteert of alle cookies weigert. U kunt deze instellingen in het voorkeurenmenu van uw browser aanpassen. Voor alle sites van Dräger Marine & Offshore die u vragen in te loggen, is vereist dat u cookies accepteert.
Als u alle cookies weigert, kunt u niet volledig gebruik maken van diensten die Dräger Marine & Offshore biedt.

 

3.3 Bescherming van uw en onze gegevens
We werken er hard aan uw en onze gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing,
openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt hiervoor het volgende:

 

1. We coderen het gebruik van de FRS Certificate Portal met behulp van SSL/TLS

2. Onder geen enkele omstandigheid, mondeling, schriftelijk of per mail,  zullen medewerkers van het Dräger Marine & Offshore of haar vertegenwoordigers
vragen om uw persoonlijke inloggegevens en/of wachtwoord.

3. Onder geen enkele omstandigheid zullen wij ons bekende gegevens delen met andere personen en of organisaties.

 

Hoogvliet, Juli 2012, versie 1.0

 

Dräger Marine & Offshore
Tinnengieterstraat 7-9
NL-3194AL Hoogvliet

 

 

Sluit

 
Dräger MO certificate portal - Tel: +31 (0) 10 295 27 40 | E-mail: portal-mo.sd.nl@draeger.com      Execution time: 0,0009 seconds
Report a problem / Rapporteer een probleem